НАЦИОНАЛНИ САВЕТ ПОСЕТИО ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА – ОМБУДСМАН

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ ПОСЕТИО ПОКРАЈИНСКИ ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА – ОМБУДСМАН

Национални савет чешке националне мањине је дана 22. марта 2023. године посетила Покрајинска заштитница грађана – омбудсманка Доц. др Драгана Ћорић, са заменицима Јованом Ђурић и Јаношем Оросом. Састанак је одржан у канцеларији Националног савета од 11 часова, а присуствовали су: председник Јарослав Хоц, председник Извршног одбора Ненад Јокановић, чланица Извршног одбора Валентина Симиџија-Хоц и технички координатор Даворин Шкорњичка.

На састанку је истакнуто да је Покрајински заштитник грађана – омбудсман независан и самосталан орган АП Војводине, који штити права грађана и врши надзор над радом покрајинских органа управе, јавних предузећа и установа чији је оснивач АП Војводина, а у вези са њиховим поступањем у извршавању одлука и других правних аката АП Војводине.

У циљу заштите људских права Покрајински заштитник грађана – омбудсман прима и испитује представке које се односе на повреду људских права, надзире примену прописа, контролише законитост, целисходност и ефикасност поступања органа управе и истражује њихов рад.

Представници Националног савета образложили су активности и мере које предузимају у вези са свим питањима која су непосредно везана са положајем, идентитетом и правима чешке националне мањине у Републици Србији, а сагласно Закону о националним саветима националних мањина.


NÁRODNÍ RADU NAVŠTÍVIL PROVINČNÍ OCHRÁNCE OBČANŮ – OMBUDSMAN

Dne 22. března 2023 navštívil Národní radu české národnostní menšiny zemský ochránce občanů – ombudsman doc. Dr. Dragana Ćorić se zástupci Jovanou Đurić a Janošem Orosem. Jednání se konalo v kanceláři Národní rady od 11:00 hodin a zúčastnili se jí: prezident Jaroslav Hoc, předseda Výkonné rady Nenad Jokanović, členka Výkonné rady Valentina Simidžija-Hoc a technický koordinátor Davorin Škornjička.

Na jednání bylo poukázáno na to, že zemský občanský ochránce – ombudsman je nezávislý a nezávislým orgánem AP Vojvodiny, který chrání práva občanů a dohlíží na práci zemských správních orgánů, veřejných společností a institucí založených AP Vojvodinou a v souvislosti s jejich jednáním při výkonu rozhodnutí a jiných právních úkonů AP Vojvodiny.

Za účelem ochrany lidských práv zemský ochránce občanů – ombudsman přijímá a prověřuje stížnosti související s porušováním lidských práv, dohlíží na plnění předpisů, kontroluje zákonnost, účelnost a účelnost jednání správních orgánů a prošetřuje jejich práci .

Zástupci Národní rady vysvětlili aktivity a opatření, která podnikají ve všech otázkách přímo souvisejících s postavením, identitou a právy české národnostní menšiny v Republice Srbsko v souladu se zákonem o národnostních radách národnostních menšin.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.