Дан образовања Чеха

Дан образовања Чеха

На основу надлежности из Закона о националним саветима националних мањина Национални савет чешке националне мањине утврдио је националне празнике чешке националне мањине у Републици Србији, а како би допринели очувању свог идентитета.

Одлуком Националног савета чешке националне мањине за национални празнику Републици Србији утврђен је и 28. март као Дан образовања Чеха. Давне 1592. године28. марта рођен је Јан Амос Коменски, познати чешки педагог, лингвиста, природњак, филoзоф и политичар.

Јан Амос Коменски (1592-1670) је био један од најпознатијих и најутицајнијих педагога у Европи и реформатор школства. Његове педагошке, дидактичке и методичке идеје биле су познате и прихваћене скоро у целој Европи у тадашње време. Уредио је школске системе у многим европским земљама, тј. организовао их је и реформисао према својим педагошким замислима.

Коменски је веома велики значај придавао васпитању и сматрао је да васпитање треба да траје целог живота. Најважнија је основна школа, или како је он назива – школа матерњег језика. Она треба да је општеобразовна, свако треба да је заврши, без обзира чиме ће се бавити и да ли ће наставити школовање или не.

Сматрао је да се у раду школе, у настави и васпитању, треба придржавати природних закона. У учењу треба ићи од лакшег ка тежем, од једноставнијег ка сложенијем, треба водити рачуна о узрасним могућностима ученика, све што учи – ученик мора и да види и да упозна.

Коменски је још у 17. веку утврдио како треба да изгледа настава у школи. Неки од тих принципа важе и данас. На пример: наставу треба организовати по школским годинама, данима, цасовима, разредима и предметима. То је тзв. разредно-предметно-часовни систем. Он се у школству одржао више од 350 година.

Национални савет чешке националне мањине сваке године обележава свој празник свечаном академијом, у сарадњи са основним школама, за које је утврдио да су од посебног значаја за образовање чешке националне мањине у Републици Србији.


Den českého školství

Na základě kompetencí ze zákona o národnostních radách národnostních menšin určila Národní rada české národnostní menšiny státní svátky české národnostní menšiny v Republice Srbsko, aby přispěla k zachování její identity.

Rozhodnutím Národní rady české národnostní menšiny o státním svátku v Republice Srbsko byl 28. březen ustanoven Dnem českého školství. Již v roce 1592, 28. března, se narodil Jan Amos Komenský, slavný český pedagog, jazykovědec, přírodovědec, filozof a politik.

Jan Amos Komenský (1592-1670) byl jedním z nejslavnějších a nejvlivnějších pedagogů v Evropě a školským reformátorem. Jeho pedagogické, didaktické a metodické myšlenky byly známy a přijímány téměř v celé tehdejší Evropě. Redigoval školské systémy v mnoha evropských zemích, tzn. organizoval a reformoval je podle svých pedagogických představ.

Komenský přikládal vzdělání velký význam a věřil, že vzdělání má trvat celý život. Nejdůležitější je základní škola, nebo jak tomu říká mateřská škola. Mělo by to být všeobecné vzdělání, měl by si ho absolvovat každý, bez ohledu na to, co bude dělat a jestli se bude dál vzdělávat nebo ne.

Věřil, že v práci školy, při vyučování a výchově je třeba dodržovat přírodní zákony. Při učení by se mělo jít od jednoduššího ke složitějšímu, od jednoduššího ke složitějšímu, měl by se brát ohled na věkové možnosti žáka, na vše, co se učí – žák musí vidět i poznat.

Komenský ještě v 17. století určil, jak má vypadat školní vyučování. Některé z těchto zásad platí dodnes. Například: výuka by měla být organizována podle školních roků, dnů, tříd, tříd a předmětů. Jedná se o tzv systém třída-předmět-hodina. Ve školství se pohybuje více než 350 let.

Národní rada české národnostní menšiny slaví svůj svátek každoročně slavnostní akademií ve spolupráci se základními školami, které určila jako zvláště důležité pro vzdělávání české národnostní menšiny v Republice Srbsko.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.