Vlasti Srbije treba da pojačaju napore kako bi obezbedile da se prava pripadnika i pripadnica nacionalnih manjina pravilno promovišu i sprovode. Promocija multikulturalne i interkulturalne perspektive u obrazovanju, ali i efikasno učešće pripadnika/ca nacionalnih manjina neki su od aspekata kojima se i dalje treba baviti. Evropska unija i Savet Evrope ostaju posvećeni partneri vlastima u obezbeđivanju pravilne zaštite prava svih ljudi u Srbiji.

Ovo je istaknuto tokom „Seminara o primeni Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina Saveta Evrope u Srbiji“, održanog danas u Beogradu.

„Događaji u celoj Evropi i na Balkanu stvorili su društva bogata etničkom, jezičkom i kulturnom raznolikošću. U kontekstu takve raznolikosti, zaštita nacionalnih manjina je trajni izazov“, rekao je Tobijas Flesenkemper, šef Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu.

„Unapređivanje zaštite nacionalnih manjina uvek je bila na dnevnom redu Saveta Evrope u Srbiji i ovaj sastanak o najnovijem mišljenju i rezoluciji Saveta Evrope o primeni Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina od strane Srbije omogućava predstavnicima svih nacionalnih manjina i Vlade da se osvrnu na dostignuća i izazove u Srbiji “, zaključio je Flesenkemper.

„Republika Srbija je dvadeset godina strana ugovornica Okvirne konvencije i preporuke Savetodavnog komiteta smatraju se temeljem za preduzimanjem aktivnosti u unapređenju ove oblasti, ali i u procesu pristupanja Evropskoj uniji“, rekla je Ivana Antić, pomoćnica ministra za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Srbije.

Kako je dodala, Srbija je u prethodnom periodu učinila veliki napredak u stvaranju zakonodavnog i institucionalong okvira. „Odlučni smo da kroz punu implementaciju propisa, otvoren i iskren dijalog i sa Komitetom i sa predstavnicima nacionalnih manjina, u narednom periodu dodatno unapredimo položaj manjinskih zajednica“, dodala je Antić.

Dirk Lorenc, šef političkog sektora Delegacije Evropske unije u Srbiji naglasio je da je poštovanje i zaštita prava pripadnika manjina jedna od osnovnih vrednosti Evropske unije i shodno tome nijedna zemlja ne može da se pridruži EU bez garantovanja poštovanja ljudskih prava, uključujući prava pripadnika manjina. Dodao je da je EU već uložila milion evra u ovu oblast i izrazio nadu da će EU biti u stanju da još više podrži ove važne reforme u budućnosti, kroz partnerstvo sa Savetom Evrope.

Mari B. Hagsgard, predsednica Savetodavnog komiteta za Okvirnu konvenciju za zaštitu nacionalnih manjina predstavila je preporuke koje je koje je Komitet ministara Saveta Evrope uputio Srbiji u vezi sa primenom Konvencije.

Posebno je naglasila da bi opšti kurikulum i nastavni materijali koji se koriste širom Srbije trebalo da pruže znanje o istoriji i doprinosu nacionalnih manjina kulturnom nasleđu i društvu. Treba podsticati interakciju između osoba iz različitih etničkih grupa kako bi se unapredilo međusobno razumevanje i tolerancija, naglasila je Hagsgard, dodajući da treba unapređivati dvojezično obrazovanje na srpskom i manjinskim jezicima.

Da bi planirala i primenila efikasne mere zaštite pripadnika i pripadnica nacionalnih manjina, Srbija bi trebalo da poboljša prikupljanje podataka kroz pristup zasnovanih na ljudskim pravima putem popisa i nezavisnih istraživanja.

Dalje, Srbija treba da poboljša učešće Roma i Romkinja u ekonomskom i društvenom životu, na primer u pogledu stanovanja, zdravstvene zaštite i zapošljavanja, i da romsku decu uključi u redovno obrazovanje, zaključila je predsednica Savetodavnog komiteta Saveta Evrope.

Seminar je zasnovan na evaluaciji i preporukama sadržanim u Četvrtom mišljenju o Srbiji od strane Savetodavnog komiteta za Okvirnu konvenciju (usvojeno 26. juna 2019). Organizovan je u okviru projekta „Promocija različitosti i ravnopravnosti u Srbiji“, koji je deo zajedničkog programa Evropske unije/Saveta Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022“.

(Tekst preuzet sa https://go.coe.int/BgCBp)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *