U skladu sa članom 37, 40 i članom 42 Poslovnika o radu Nacionalnog saveta češke nacionalnemanjine, dana 27.11.2020 održana je VIII redovna sednica Nacionalnog saveta češkenacionalne manjine. Sednici je prisustvovalo 10 članova Nacionalnog saveta dok je 5 članovaopravdalo svoje odsustvo.

Za sednicu je bio predlažem sledeći:

DNEVNI RED

1.Usvajanje Zapisnika sa VII redovne sednice Nacionalnog saveta češke nacionalne manjine;

2. Razmatranje i usvajanje predloga za izbor članova Popisne komisije za godišnji popis31.12.2020. godine;

3. Razmatranje predloga o osiguranju Muzeja Čeha u Češkom selu kod osiguravajuće kućeDDOR Novi Sad na šta je Nacionalni savet češke nacionalne manjine obavezan Sporazumom saAmbasadom Republike Češke u Beogradu;

4. Informacija o prvom sastanku sa ministarkom Gordanom Čomić u novoformiranomMinistarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog 24.11.2020. godine;

5. Razmatranje i usvajanje predloga tradicionalnih naziva jedinica lokalne samouprave,naseljenih mesta, geografskih naziva i opštih toponima na češkom jeziku;

6. Verifikacija odluka Izvršnog odbora u prenetoj nadležnosti;

7. Razno;

Sednica je protekla u pozitivnom i konstruktivnom tonu i sve tačke dnevnog reda usvojene sujednoglasno. Sednica je održana isključivo po preporučenim zdravstveno bezbednim merama Vlade RS, avezanim za mere zaštite od virusa Kovid 19.

Predsednica Nacionalnog savetačeške nacionalne manjine

( Ljiljana Stehlik, oecc )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *