U skladu sa članom 37, 40  i članom 42 Poslovnika o radu Nacionalnog saveta češke nacionalne manjine, dana 20.06.2020. godine predsednica Nacionalnog saveta češke nacionalne manjine sazvala je elektronsku sednicu sa sledećim dnevnim redom:

1. Predlog realizacije krečenja prostorija Nacionalnog saveta i kupovine novih stolica uz rashodovanje starih koje su dotrajale;

2. Predlog realizacije prostornog uređenja partera oko Etno muzeja Čeha u Češkom selu;

Na sednici Izvršnog odbora inicirane su navedene tačke dnevnog reda sa idejom da se ovo vreme pandemije iskoristi na najbolji mogući način i da se obave neophodni radovi za nastavak normalnog funkcionisanja prostorija Nacionalnog saveta kao i potrebe da se uredi dotrajalo okruženje Etno muzeja i pripremi za planirana dešavanja.

Vezano za situaciju uzrokovanu pandemijom izazvanom korona virusom Covid-19,  posle ukidanja vanrednog stanja očekivalo se da se otvori mogućnost zakazivanja redovne sednice Nacionalnog saveta. Međutim,  radi bezbednosti i zdravlja svih članova Nacionalnog saveta, sazvana je elektronska sednica.

Na osnovu e-mailom dobijenih odgovora sumirani su rezultati glasanja i sačinjena odluka Nacionalnog saveta češke nacionalne o usvajanju predloga.

Nakon prebrojavanja pristiglih e-mailova, konstatovano je:

Po tački 1. dnevnog reda 8 članova Nacionalnog saveta glasalo je ZA,  3 člana su glasala PROTIV, 2 člana su UZDRŽANA, dok 2 člana nisu iskoristila svoje pravo da glasaju.

Po tački 2. dnevnog reda 8 članova Nacionalnog saveta glasalo je ZA,  5 članova su UZDRŽANI, dok 2 člana nisu iskoristila svoje pravo da glasaju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *