O nama

Nacionalni savet češke nacionalne manjine je institucija Republike Srbije, formirana na osnovu posebnog Zakona. Savet je najviše samoupravno telo (parlament) češke zajednice, sa javnim ovlašćenjima i pravom na zastupanje specifičnih interesa kulturne autonomije i manjinske samouprave svih pripadnika češke nacionalne manjine na prostoru Republike Srbije.
Posebne nadležnosti Nacionalnog saveta češke nacionalne manjine su u oblastima obrazovanja, kulture, obaveštavanja i službene upotrebe češkog jezika i pisma. Savet je partner i savetodavni subjekt državne vlasti Republike Srbije, a njegovi predstavnici učestvuju u odlučivanju o pitanjima koja čine posebnost češke nacionalne manjine. Zbog toga je Savet važna institucija za sve pripadnike češke nacionalne manjine, bez obzira da li su organizovani u udruženja ili imaju status samostalnih građana.
Svoju misiju Savet takođe ostvaruje kroz angažovanje na očuvanju celine nacionalnog identiteta češke nacionalne zajednice u Republici Srbiji. Kao izabrani predstavnici češke nacionalne manjine, članovi Nacionalnog saveta, svojim aktivnim i odgovornim radom, proširuju mogućnosti za napredovanje češke zajednice i opstanak Čeha u Srbiji.
Celovito gledano, Nacionalni savet češke nacionalne manjine, svojom ukupnom organizacijom i funkcionisanjem, doprinosi negovanju češke nacionalne različitosti, multikulturalnosti i bogatstvu zajedničkog života svih građana u Republici Srbiji.


O nás

Česká národní rada je instituce, založená na základně zvláštního Zákona. Je to nejvyšší orgán (parlament) české společnosti, s orgány veřejné správy a právem na akcentování specifických kulturních zájmů a menšinovou samosprávou všech příslušníků České národnostní menšiny v Srbsku.
Zvláštní jurisdikce České národní rady se soustředí na oblast vzdělávání, kultury, informování a používání českého jazyka a písma v úředním styku. Rada je dále partnerem a poradním subjektem státní moci Srbska a její představitelé se podílejí na rozhodování v otázkách české národnostní menšiny. Z těchto důvodů je Česká národní rada nejdůležitější instituce pro všechny příslušníky české násrodnostní menšiny, bez ohledu na to, zdali jsou organizováni v nějakém občanském sdružení nebo jsou samostatnými občany.
Svoje cíle uskutečňuje Česká národní rada také prostřednictvím angažování se v projektech týkajících se zachování celistvosti národní identity české společnosti v Srbsku. Členové České národní rady jako vybraní představitelé české národnostní menšiny rozšiřují svojí aktivní a zodpovědnou prací možnosti rozvoje českého společenství v Srbsku.
Česká národní rada svojí prací zajišťuje podporu české národnostní menšině v různorodém, multikulturním a bohatém společném životě všech občanů v Srbsku.