Дан образовања Чеха

Национални савет чешке националне мањине утврдио је националне празнике чешке националне мањине, да би очувао идентитет Чеха у Републици Србији.
Дан образовања Чеха обележава се 28. марта. Тог дана је 1592. године рођен Јан Амос Коменски, највећи чешки педагог, лингвиста, природњак, филoзоф и политичар. Његове педагошке идеје биле су познате у целој Европи. У многим европским земљама је уредио школске системе. Организовао је школе према својим педагошким идејама.

Коменски је велики значај придавао васпитању. Сматрао је да васпитање треба да траје целог живота. Важна је основна школа коју је он назвао – школа матерњег језика. Опште образовање свако треба да заврши, без обзира чиме ће се бавити.
Сматрао је да се у настави и васпитању треба придржавати природних закона. У учењу треба ићи од лакшег ка тежем, од простог ка сложеном. Тврдио је да треба пратити могућности ученика. Све што учи – ученик мора да види и упозна.
Коменски је у 17. веку утврдио како треба да изгледа настава у школи. У школству се одржао више од 350 година. Настава је и данас организована по школским годинама, данима, часовима, разредима и предметима.
Национални савет чешке националне мањине обележава Дан образовања Чеха, у сарадњи са школама које су од посебног значаја за образовање у Републици Србији и у којима се учи Чешки језик са елеметима националне културе. Ове године пригодан програм су припремили ученици ОШ „Сава Мунћан“ из Крушчице, са својим наставницима.


Den českého školství

Národní rada české národnostní menšiny stanovila státní svátky české národnostní menšiny v zájmu zachování identity Čechů v Republice Srbsko.
Den českého školství se slaví 28. března. Toho dne v roce 1592 se narodil Jan Amos Komenský, největší český pedagog, lingvista, přírodovědec, filozof a politik. Jeho pedagogické myšlenky byly známé po celé Evropě. Organizoval školní systémy v mnoha evropských zemích. Organizoval školy podle svých pedagogických představ.

Komenský přikládal velký význam vzdělání. Věřil, že vzdělání by mělo trvat celý život. Důležitou základní školou je to, co nazval – škola mateřského jazyka. Všichni by měli absolvovat všeobecné vzdělání bez ohledu na to, co budou dělat.
Věřil, že při výuce a výchově je třeba dodržovat přírodní zákony. Učení by mělo jít od snadného k obtížnému, od jednoduchého ke složitému. Tvrdil, že by se měly sledovat schopnosti studentů. Vše, co se naučí – student musí vidět a znát.
Komenský v 17. století určil, jak má vypadat školní vyučování. Ve vzdělávání se koná již více než 350 let. I dnes je výuka organizována podle školních roků, dnů, tříd, tříd a předmětů.
Národní rada české národnostní menšiny slaví Den českého školství ve spolupráci se školami, které mají mimořádný význam pro vzdělávání v Republice Srbsko a kde se vyučuje český jazyk s prvky národní kultury. Patřičný program letos připravili žáci základní školy „Sava Munćan“ z Kruščice spolu se svými učiteli.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.