Дан Националног савета чешке националне мањине

Дан Националног савета

чешке националне мањине

Одлуком Националног савета чешке националне мањине за национални празнику Републици Србији утврђен је и 16. мај, као ДАН Националног савета чешке националне мањине. Године 2010. састављена је изборна листа за учешће на првим изборима за Национални савет чешке националне мањине. За Чехе у Републици Србији ово је један од најзначајних датума.

Истовремено, у календару Католичке цркве 16. мај је датум помена Светог Јана Непомука – заштитника Чешке и града Прага. Свети Јан Непомук је један од најважнијих римокатоличких светаца. Веома је поштован код свих хришћана. Његова слика у уметности симбол је сакрамента свете исповести, која на неким местима света прераста у култ од посебног значаја.

Национални савет чешке националне мањине ове године, обележио је празник у Чешком Селу код Беле Цркве.

Свечана академија одржана је у католичкој цркви која је посвећена Светом Јану Непомуку. Својим присуством, празник су увеличали: Милинка Хрћан – помоћница покрајинског секретара за националне мањине – националне заједнице, Петр Долежал – конзул Чешке Републике у Београду, Виолета Симић – председница општине Бела Црква, Милица Родић – представница Мисије ОЕБС-а у Републици Србији, председници чешких удружења, директори школа од посебног значаја за образовање Чеха и други сарадници.

Чешка заједница у Републици Србији негује своју националну и верску традицију. Национални савет чешке националне мањине настоји да осигура очување идентитета Чеха у Републици Србији. На основу овлашћења из Закона о националним саветима националних мањина предузима све неопходне мере у областима: образовања, културе, обавештавања и службене употребе чешког језика и писма.


Den Národní rady

české národnostní menšiny

Rozhodnutím Národní rady české národnostní menšiny o státním svátku v Republice Srbsko byl 16. květen ustanoven DNEM Národní rady české národnostní menšiny. V roce 2010 byl sestaven volební seznam pro účast v prvních volbách do Národní rady české národnostní menšiny. Pro Čechy v Srbské republice jde o jedno z nejvýznamnějších dat.

Zároveň je v kalendáři katolické církve 16. květen dnem památky svatého Jana Nepomuckého – patrona České republiky a města Prahy. Svatý Jan Nepomucký je jedním z nejvýznamnějších římskokatolických světců. Je velmi respektován všemi křesťany. Jeho obraz v umění je symbolem svátosti svaté zpovědi, která v některých částech světa přerostla v kult zvláštního významu.

Národní rada české národnostní menšiny letos slavila svátek v Českém Selu u Belé Crkve.

Slavnostní akademie se konala v katolickém kostele zasvěceném sv. Janu Nepomuckému. Svátek svou přítomností umocnili: Milinka Hrćan – asistentka zemského tajemníka pro národnostní menšiny – národnostní společenství, Petr Doležal – konzul České republiky v Bělehradě, Violeta Simić – předsedkyně obce Bela Crkva, Milica Rodić – představitelka OBSE Mise v Srbské republice, předsedové českých spolků, ředitelé škol zvláštního významu pro vzdělávání Čechů a další spolupracovníci.

Česká komunita v Srbské republice si váží svých národních a náboženských tradic. Národní rada české národnostní menšiny usiluje o zachování české identity v Republice Srbsko. Na základě pověření ze zákona o národnostních radách národnostních menšin přijímá veškerá nezbytná opatření v oblastech: vzdělávání, kultury, informovanosti a úředního užívání českého jazyka a abecedy.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.